يک نکته !!!   

کاستی هايمان رابشناسيم ولی نگذاريم آنها بهانه ای برای سکون ما شوند .


لینک نوشته