آيين نامه اخلاقی مهندسی IEEE   

ما اعضای IEEE, با دانستن اهميت تکنولوژی خود در تاثيرگذاری بر کيفيت زندگی در سراسر جهان , و با قبول تعهد شخصی نسبت به حرفه خود , اعضای آن و جوامعی که به

آنها خدمت می کنيم , بدين وسيله خود را به عاليترين رفتار اخلاقی و حرفه ای ملزم

می دانيم و می پذيريم که :

-       در اتخاذ تصميمهای مهندسی مطابق با ايمنی , سلامت ,و رفاه عموم مسئوليت قبول

کنيم و عواملی راکه ممکن است جامعه يا محيط را به خطر بيفکند فوراً مرتفع کنيم :

 

-    هر جا که ممکن باشد از تعارض واقعی يا فرضی منافع اجتناب کنيم و در صورت

وجود چنين تعارضی مانع تاثير آن بر طرفهای ذيربط شويم :

 

-       در بيان ادعاها يا برآوردها , بر اساس داده های موجود , صادق و واقع بين باشيم :

     -    ارتشاء را در تمام شکلهايش نفی کنيم :

     -    فهم تکنولوژی , کاربرد ضروری آن و پيامدهای بالقوه اش را بهبود ببخشيم :

     -    صلاحيت فنی خود را پاس داريم و ارتقاء دهيم و صرفاً در صورت احزار تعليمات يا

           تجارب , يا پس از رفع محدوديتهای مقتضی , وظايف تکنولوژی را بر عهده بگيريم :

-       جويا , پذيرا و ارائه کننده نقد صادقانه از کار فنی باشيم , خطاها را بپذيريم و اصلاح

کنيم , وبرای نقش ديگران اعتبار شايسته قايل شويم :

-       با همه , صرف نظر از عواملی چون نژاد , مذهب , جنسيت , معلوليت , سن وسال , يا مليت , با عدالت رفتار کنيم :

-       از لطمه زدن به ديگران , اموال , شهرت و آبرو , يا اشتغال آنها با اقدامهای کاذب يا بدخواهانه خودداری کنيم :

-       به همتايان و همکاران در رشد حرفه ای آنها ياری برسانيم و از آنها در پيروی از اين آيين نامه اخلاقی حمايت کنيم :

 

مصوب هئيت مديره IEEE

اوت 1990


لینک نوشته