يک نکته !!!   
تا زمانی که با علاقه مشغول فعاليت باشيم فرصت نخواهيم داشت که بينديشيم در جهان چيزی بنام نا اميدی وجود دارد
لینک نوشته