يک لينک جديد   

با سلام

لينک زير مربوط به يک سايت سودمندی است که اطلاعات - فرمولها و .... را آنجا خواهيد يافت مانند فرمولهای افت ولتاژ - تعيين مقدار مقاومت ها و ... را آنجا خواهيد يافت . لينک را در بخش لينک های مفيد نيز وارد کرده ام

Electrical Tool box

به اميد موفقيت


لینک نوشته