حفاظت سيستم های الکتريکی   

در دياگرامهای الکتريکی عمدتا توابع حفاظتی را با کدهای استاندارد انسی ( استاندارد آمريکائي ) مشخص می نمايند . ما نيز در ادامه بحث خود از اين کدها استفاده مينمائيم .

به عنوان مثال دياگرام زير يک شبکه الکتريکی که شامل سه رله جريان زياد 1 و 2 و 3 ميباشد را نشان می دهد که با کد 51 نشان داده شده است .

 

در ادامه بحثمان به تشريح اين کد ها که نياز مهندسين برق ميباشد خواهيم پرداخت .

 

رله های جريانی :

رله های جريانی به منظور حفاظت شبکه های الکتريکی در مقابل عيوب ناشی از خطاهای جريان بکار ميروند . عمده عيوبی که توسط رله های جريانی تشخيص داده می شوند عبارت است از :

 

اتصال کوتاه در شبکه

اضافه جريان

اضافه بار

جريان نشتی (ارت فالت)

عدم تقارن جريان سه فاز

کاهش بار ( در مورد موتورها)

افزايش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)

قفل بودن روتور (در مورد موتورها)

 

حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جريان و اتصالی زمين :

 

اولين و يکی از مهمترين حفاظت هايی که در يک سيستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جريان و نشتی زمين می باشد .

اين حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفيت حرارتی واحد می باشند .

 

در اين نوع حفاظت جريان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جريان حس می گردند و به رله انتقال می يابند وبر اساس آن حفاظت صورت می گيرد .

در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهميت بسيار زيادی برخوردار است زيرا حفاظت صحيح بر اساس آن صورت ميگيرد .

اين رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :

- نوع زمان ثابت که پارامتر جريان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظيم می گردند و رله بر اساس جريان تنظيمی در زمان تنظيم شده فرمان قطع را صادر می کنند .

- نوع زمان کاهشی که در اين حالت زمان قطع رله با يک منحنی به جريان عبوری از رله مرتبط می باشد . به اين صورت که هر چه جريان عبوری از رله بيشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .

بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای اين رله ها تعريف می گردد که بشرح زير است :

 

Standard Inverse Curve (SIT)

Very Inverse Curve (VIT)

Extremely Inverse Curve (EIT)

Ultra Inverse Curve (UIT)

 

در شکل زير دو منحنی قطع نشان داده شده است که منحنی شماره 1 منحنی زمان ثابت و منحنی شماره 2 منحنی زمان معکوس يا زمان کاهشی ميباشد .

 

ادامه دارد . . . .

 


لینک نوشته