يک نکته !!   

هنر گوش دادن را فرا بگيريد فرصت ها گاه آهسته در می زنند .

تا چند روز ديگر مجددا در خدمتتان هستم .

 


لینک نوشته