يک نکته !!!   

نوعدوستی بهترين و عاليترين احساس انسانی است .


لینک نوشته