يک نکته !!!   

بزرگترين آموخته های ما از بودن با ديگران است .


لینک نوشته