حفاظت و تکنولوژی حفاظت سيستم های الکتريکی   

همانطوری که گفتيم امروزه با گستردگی شبکه های انتقال و توزيع نيروی الکتريکی و سيستم های توليد انرژی الکتريکی طبعا حفاظت از آنها از اهميت ويژِهای برخوردار خواهد گرديد .

 

قبلا اغلب رله های حفاظتی با تکنولوژی الکترومکانيکی ساخته می شدند وهنوز هم اين رله ها در شبکه های الکتريکی مشغول به کار هستند مانند :

 

رله های جريان زياد و اتصال کوتاه

رله های ارت فالت

رله های ديستانس

رله های ديفرانسيل

 و ....

 

با ظهور علم الکترونيک تکنولوژی ساخت اين رله ها تغيير يافت و رله های الکترونيک ساخته شدند واين  رله ها جای رله های مکانيکی را گرفتند .

 

طبعا اين رله ها از لحاظ دقت،  ابعاد،  مصرف انرژی  و مهمتر اين که ساخت تابع های پيچيده تر با اين تکنولوژی ممکن تر ميباشند ، دارای امتيازات بسياری بودند .

 

مهمتر اين که رله های حفاظتی که مهمترين قسمت يک سيستم الکتريکی هستند بايد عناصر قابل اعتماد و با دقتی باشند . و رله های الکترونيکی دارای اين امتيازات بودند .

 

تا اين که تکنولوژی جديدی ابداع شد !!!!

 

ادامه دارد.

 


لینک نوشته