يک نکته !!!   

تفاوت بزرگ بين انسانهای موفق و ناموفق در ميزان زحمتی که ميکشند نيست بلکه در مقدار کاری است که هر يک به طريق صحيح و از روی هشياری انجام ميدهند .


لینک نوشته