يک نکته !!   

شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگيرودار كارهاي ملال آور و پر مسئوليت است هنر كوچكي نيست


لینک نوشته