يک سخن از اديسون   

من شکست نخوردم و فقط ۱۰۰۰۰ راه موفق نشدن را ياد گرفتم .


لینک نوشته